Ochrana osobních údajů

Správce

David Karban
Sídlo: Šulcova 805, 272 01 Kladno
IČ: 86920537

Prostřednictvím těchto podmínek vás chceme informovat o tom, jak nakládáme s Vašimi osobními údaji, a o Vašich právech souvisejících s jejich zpracováváním.

Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s právními předpisy, zejména nařízením GDPR a zákonem o ochraně osobních údajů. Zaručujeme, že zpracování osobních údajů zabezpečujeme standardními postupy a technologiemi.

Jaké osobní údaje zpracováváme

  • Identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa, DIČ)
  • Kontaktní údaje (email, telefonní číslo)
  • Veškerou korespondenci s uživatelskou podporou (email, chat)
  • IP adresy, logy

K čemu získané údaje využíváme

Vaše data použijeme k uzavření a plnění smlouvy.

Na email Vám zasíláme faktury a případné další důležité informace týkající se Vašeho hostingu. Další kontaktní údaje použijeme jen v případě, že nebude možné se s Vámi spojit emailem.

Vaši korespondenci ukládáme za účelem zkvalitnění a zrychlení uživatelské podpory.

IP adresy a logy používáme k detekci a blokaci útoků. Uchováváme je maximálně 1 měsíc.

Vaše osobní údaje předáváme dalším zpracovatelům pouze pokud

  • je to nezbytné pro poskytování služeb (registrace domén, fakturace, komunikace s Vámi, apod. )
  • ukládá nám to nebo nás k tomu opravňuje právní předpis nebo náš oprávněný zájem

Seznam externích zpracovatelů:

  • Fakturoid - zpracování fakturačních údajů
  • LiveAgent - komunikace se zákazníky
  • Gransy, Ignum - registrace domén
  • BKP Finance - vedení účetnictví

Doba zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smlouvy. Po ukončení poskytování služeb jsou data uchovávána maximálně 60 dní pro případ obnovení služeb. Poté jsou definitivně vymazána.

Výjimku tvoří faktury, které jsme dle platné legislativy (např. zákona 499/2004 Sb., zákon o archivnictví a spisové službě, zákon o DPH č. 235/2004 Sb., zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. a dalších) povinni uchovávat ve stanovených lhůtách.

Emailovou korespondenci uchováváme i po ukončení poskytování služeb.

Vaše práva

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na informaci o zpracování svých osobních údajů ke všem výše uvedeným účelům.

V případě, že jsou vaše údaje nesprávné či nepřesné, máte právo na jejich opravu, popř. doplnění.

Máte právo na výmaz osobních údajů, pokud je naše zpracování neoprávněné.

Máte právo získat osobní údaje, které jste nám poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci, pokud je zpracování prováděno automatizovaně.

Copyright © 2006 - 2014, CZOL media interactive, s.r.o.