czhosting@ignum.cz +420 296 332 213 Podpora: PO - PÁ: 8:00 - 17:00

Nová administrace Vašich služeb

Vážení zákazníci,

28. 7. 2020 jsme Vám zaslali e-mail s přihlašovacími údaji do IGNUM Adminu, ve kterém naleznete přehledný seznam všech Vašich služeb.
IGNUM Admin Vám zjednoduší množství úkonů potřebných pro správu domén a hostingů a zlepší Váš uživatelský zážitek.

Jsme rádi, že jste s námi, a věříme, že budete s našimi službami nanejvýš spokojeni.

V případě potřeby kontaktujte náš helpdesk
Tel. č. +420 296 332 213 nebo na e-mailu czhosting@ignum.cz

S námi máte k dispozici:

  • Více služeb pro vaše weby
  • Nabízíme více jak 200 domén nejvyšší úrovně
  • DNSSEC, DKIM a progresivní bezpečnost
  • Lets Encrypt
  • PHP 7.4, MySQL 5.7, ..
  • VDS/VMS a servery pro náročné
  • a mnohem víc

Odkazy

Odkazy pro stávájící zákazníky CZ-Hosting na administraci objednaných služeb:

Kontakt

Technická podpora je v provozu každý pracovní den od 8:00 do 17:00.

Nové bankovní spojení:
Č. účtu u Raiffeisenbank a.s.: 302205028/5500 (pro CZK i EUR platby)
IBAN: CZ9455000000000302205028
SWIFT: RZBCCZPP

IGNUM, s.r.o.

Vinohradská 190, Praha 3, 130 61

IČO: 26159708, DIČ: 26159708

Podmínky

Tyto smluvní podmínky se týkají pouze původních zákazníků/variant CZ-Hostingu


Smluvní strany
IGNUM s.r.o.
Sídlo: Vinohradská 190, Praha 3, 13061
IČ: 26159708, DIČ: CZ26159708
Statutární orgán: Igor Strečko – jednatel a Jaroslav Štětina – jednatel
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka č. 75587
(dále jen „poskytovatel“)

Objednatel
Objednatel pro účely těchto podmínek rozumí každý subjekt, který provede objednávku webhostingové služby CZ-Hosting prostřednictvím www stránek, emailem, či poštou.
(dále jen „objednatel“)

Smluvní podmínky
1. Poskytovatel bude poskytovat objednateli služby v oblasti webhostingu, zejména zajistí pro zákazníka zřízení a provoz virtuálního serveru na počítačové síti Internet a registraci a provoz domény. Provozem virtuálního serveru se rozumí zajištění přenosu dat po síti Internet pod protokolem HTTPS/HTTP2 a zřízení a provoz sjednaného počtu e-mailových schránek.
2. Objednatel za služby poskytované poskytovatelem zaplatí sjednanou cenu a dále poskytne poskytovateli potřebnou součinnost.
3. Poskytovatel zajistí pro objednatele registraci doménového jména u subjektů oprávněných doménové jméno poskytnout. Majitelem doménového jména resp. práv k němu se stává objednatel. Pro účely registrace doménového jména je objednatel povinen předložit poskytovateli úplné a pravdivé informace a za tyto informace uvedené v žádosti o registraci domény zákazník odpovídá. Veškeré případné náklady spojené s registrací doménového jména včetně registračních poplatků hradí objednatel.
4. Poskytovatel neodpovídá za porušení práv k ochranným známkám, práv k obchodnímu jménu a jiných práv chráněných obecně závaznými právními předpisy, kterého se dopustí objednatel užíváním názvu domény nebo užíváním názvu adresáře, které jsou již chráněny jako obchodní jméno, jako ochranná známka nebo jiným způsobem chráněny.
5. Poskytovatel zajistí nepřetržitý provoz domény objednatele, tj. zajistí přístup účastníků sítě Internet k www stránkám objednatele, přístup zákazníka k jeho e-mailovým schránkám a možnost aktualizovat obsah www stránek prostřednictvím FTP.
6. Poskytovatel neodpovídá za závady a škody vzniklé v důsledku nesprávné obsluhy správce systému objednatele nebo v důsledku nedodržení bezpečnostních standardů obvyklých při provozu Internetu. Poskytovatel neodpovídá za přerušení poskytování služeb dle čl. I. této smlouvy v případě vyšší moci, v případě poruchy na zařízení dodavatelů energií a služeb (el. energie, telekomunikační spojení atd.) a v případě neoprávněného zásahu třetích osob do provozu virtuálního serveru.
7. Poskytovatel je oprávněn krátkodobě přerušit provoz serveru, zejména z důvodu nutných úprav a údržby těch částí systému, které přímo ovlivňují poskytování služeb dle čl. I. této smlouvy. Je-li to možné, informuje poskytovatel objednatele o provádění uvedených činností či jiných činností vedoucích k přerušení provozu serveru s dostatečným předstihem. Je-li provoz serveru přerušen na déle než 1 den v důsledku závady zaviněné poskytovatelem, snižuje se odměna poskytovatele o poměrnou část připadající na počet dní v měsíci, po které nebyl server v provozu.
8. Cena za zajištění provozu virtuálního serveru se platí ročně dopředu. Objednatel uhradí cenu převodem na účet poskytovatele, oproti vystaveným výzvám k platbě, znějícím na plnou částku ceny, přičemž první výzva k platbě bude vystavena do 7 dnů od uzavření smlouvy (od objednávky učiněné objednatelem). Řádné účetní doklady budou vystaveny vždy po zaplacení výzvy k platbě.
9. Dnem splnění peněžního závazku je den připsání částky na bankovní účet poskytovatele. Je-li objednatel v prodlení s platbou ceny nebo její části, je poskytovatel oprávněn ukončit provoz serveru a poskytování souvisejících služeb, a to den po uběhnutí posledního zaplaceného období.
10. Poskytovatel bude zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích a skutečnostech, o nichž se dozví v souvislosti s poskytováním služeb objednateli, a jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo objednateli způsobit škodu - zejména se poskytovatel zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech informacích týkajících se klientů objednatele. Poskytovatel není oprávněn zasahovat do obsahu dat vytvořených a uchovávaných objednatelem a nahlížet do elektronické pošty objednatele. Ustanovení předchozích vět se nevztahuje na případy, kdy má poskytovatel opačnou povinnost stanovenou zákonem resp. kdy si informace vyžádají státní orgány oprávněné k tomu zákonem. V případech nutných zásahů do dat objednatele je poskytovatel povinen provedení zásahu neprodleně oznámit objednateli.
11. Objednatel nebude server zatěžovat nefunkčními skripty či jinak bránit funkcím serveru. Objednatel nebude provozovat skripty, které by mohly jakkoli poškodit poskytovatele či třetí osobu. Poskytovatel je oprávněn přerušit provoz takových skriptů a programů.
12. Objednatel odpovídá za informace a materiály, které uchovává, prezentuje nebo přenáší prostřednictvím serveru. Objednatel nezneužije služby poskytovatele k uchovávání, prezentaci nebo přenosům informací, které by ohrožovaly bezpečnost státu, jiný veřejný zájem nebo by byly jinak v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Objednatel se zavazuje, že prostřednictvím serveru nebude prezentovat či šířit informace obsahující sexuální tématiku, násilí v jakékoli podobě a jiné informace v rozporu s dobrými mravy. Rovněž odkazy (link) na takové informace a materiály jsou zakázány. Má-li objednatel v úmyslu provozovat na svém serveru stránky s erotickým obsahem, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně poskytovateli, neboť takový provoz serveru se potom řídí zvláštními podmínkami, které se stanou přílohou této smlouvy.
13. Objednatel není oprávněn prostřednictvím svého SMTP účtu provozovaného v rámci provozu serveru rozesílat třetím stranám nevyžádané informace, nevyžádanou hromadnou poštu ("spam") nebo provádět jinou činnost, kterou by třetí strany jinak obtěžoval a narušoval jejich práva.
14. Poskytovatel je oprávněn přerušit provoz serveru nebo zastavit přístup k SMTP účtu, poruší-li objednatel některé z ustanovení bodu 11 - 13. O této skutečnosti bude poskytovatel objednatele informovat. Objednatel odpovídá za škodu vzniklou poskytovateli i třetím osobám v důsledku porušení uvedených ustanovení.
15. Poskytovatel prohlašuje, že osobní údaje objednatele zpracovává, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).
16. Nakládání s osobními údaji objednatele upravuje dokument Ochrana osobních údajů
17. Ochranu osobních dat nahraných objednatelem upravuje Zpracovatelská smlouva

18. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 6. 2020.